金刚经全文网

第三品 大乘正宗分注音

发布时间:2020-04-03 17:12:13作者:金刚经全文网

fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·

佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·

suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·

所有一切众生之类·若卵生·若胎生·

ruò shī shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·

若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想·

ruò wú xiǎng·ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·

若无想·若非有想非无想·

wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·

我皆令入无余涅槃而灭度之·

rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·

如是灭度无量无数无边众生·

shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·

实无众生得灭度者·

hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·

何以故·须菩提·若菩萨有我相·

rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·

人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

相关文章

猜你喜欢

  • 金刚经全文

  • 金刚经译文

  • 金刚经注音