• /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

第一品 法会因由分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán·如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·与大比丘众千二百五十人俱·ěr shí shì zū ...

第二品 善现启请分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ·时长老须菩提·在大众中·即从座起·piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·ér bái fó yán·xī ...

第三品 大乘正宗分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·所有一切众生之类· ...

第四品 妙行无住分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·所谓不住色佈施·不住声 ...

第五品 如理实见分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·须菩提·于意云何·可以身相见如来不·fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·不也·世尊·不可以身相得见如来·何 ...

第六品 正信希有分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·须菩提白佛言·世尊·颇有众生·dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·得闻如是言说章句·生实信不·fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·佛 ...

第七品 无得无说分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí·yú yì yún hé·须菩提·于意云何·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·如来有所说法耶·xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó su ...

第八品 依法出生分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí·yú yì yún hé·须菩提·于意云何·ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·若人满三千大千世界七宝·以用佈施·shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·是人所得福德· ...

第九品 一相无相分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí·yú yì yún hé·须菩提·于意云何·xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·须菩提言·不也·世 ...

第十品 庄严净土分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě·shì zūn·于法有所得不·不也·世尊·rú lái zài rán dēng fó ...

第十一品 无为福胜分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·于意云何·是诸恒河沙·宁为多不 ...

第十二品 尊重正教分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·当知此处·一切世间天人阿修罗·jiē yīng gōng ...

第十三品 如法受持分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·尔时须菩提白佛言·世尊·dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·当何名此经·我等云何奉持·fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì ...

第十四品 离相寂灭分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎ ...

第十五品 持经功德分注音

[金刚经注音] 时间: 点击:

xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·须菩提·若有善男子善女人·chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·初日分以恒河沙等身佈施·zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·中日分 ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 下一页
 • 尾页
 • 共 3 页 32 条
 •  页 GO